ESNI Business School
Especialistas

Especialistas

Tecnico Especialista en Comercio Exterior

Tecnico Especialista en Comercio Exterior

Master en comercio exterior

Master en comercio exterior

Formación

Formación

Metas

Metas

Escuela

Escuela

Progreso

Progreso

 

Conoce ESNI

Igualtat d'Oportunitats

Igualtat d'Oportunitats

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en la generalitat dels textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides al desembre de 1979 i ratificada per Espanya.

La labor de Nacions Unides en pro de la igualtat entre dones i homes, centrada inicialment en la codificació dels drets jurídics i civils de les dones i en la recopilació de dades sobre la condició jurídica i social de la dona, presenta un punt d'inflexió en la IV Conferència Mundial de Dones, celebrada a Pequín en 1995. A partir d'aquesta Conferència, es posa en relleu que el canvi de la situació de les dones és un tema en el qual s'ha d'implicar la societat en el seu conjunt i es considera, per primera vegada, que el seu tractament no pot ser sectorial, sinó que ha d'integrar-se en el conjunt de polítiques. En aquesta Conferència es van adoptar dos documents que suposen un avanç molt important en la garantia del reconeixement i ple gaudi per les dones dels seus drets: La Declaració i la Plataforma per a l'Acció, que estableixen les principals àrees d'actuació, així com els objectius estratègics i les mesures concretes que haurien d'adoptar els Governs, la comunitat internacional, les organitzacions no governamentals i el sector privat per aconseguir la igualtat de dones i homes. Tots dos documents són un reflex del compromís internacional per aconseguir les metes d'igualtat, desenvolupament i pau, i suposen, a més, la consolidació dels acords adquirits en el cicle de conferències mundials celebrades.

La Declaració del Mil·lenni en 2000 va suposar una altra fita important en aquest camí, en establir els anomenats “Objectius del Mil·lenni”, el termini del qual de consecució és l'any 2015, entre els quals s'inclou la igualtat entre els sexes com una de les metes a aconseguir. L'últim informe d'avanç dels ODM de 2010 subratlla que la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i l'apoderament de la dona són condicions essencials per superar la pobresa, el gana i les malalties. No obstant això, els avanços segueixen sent lents. A dia d'avui, milions de dones al món són víctimes de violència de gènere i de discriminació, no tenen accés a un treball decent i el seu salari és considerablement menor que el dels homes. Proposta d'Esborrany de PEIO 2013-2016.

La igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes també constitueix un valor fonamental de la Unió Europea (UE), recollit en els articles 2 i 3 del Tractat de la Unió Europea, en els articles 8, 153 i 157 del Tractat de Funcionament de la UE i en els articles 21 i 23 de la Carta dels Drets Fonamentals.

 
 
Castellón de la Plana - Tel.: +34 901 009 339 - E-mail: info@esni.es- Aviso Legal
Directorio de Centro de estudios www.guiadecursos.com Directorio de Cursos, Masters y Postgrados - ESNI Business School
 

AVISOLEGAL

La información será tratada de forma confidencial y con la ética profesional que establece el código deontológico de Educatio Humanum de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cada vez que rellene un formulario en esta página web, está dando su consentimiento para que sus datos sean incluidos en los ficheros de Educatio Humanum. Además, declara estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercer por escrito a info@educatio-humanum.com o al FAX 901 955 405

 
El sitio www.esni.es utiliza cookies propias para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web. No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies. Aceptar cookies Modificar su configuración