ESNI Business School
Especialistas

Especialistas

Tecnico Especialista en Comercio Exterior

Tecnico Especialista en Comercio Exterior

Master en comercio exterior

Master en comercio exterior

Formación

Formación

Metas

Metas

Escuela

Escuela

Progreso

Progreso

 

Esni y la empresa

Bonificació Fundació Tripartida

Les empreses disposen d'ajudes per a la formació i podrà accedir tota empresa que durant l'any anterior hagi cotitzat en concepte de formació professional, o ben aquelles de nova creació. Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes mitjançant l'aplicació de bonificacions a la Seguretat Social, una vegada realitzada la formació.

Totes les empreses disposen d'una ajuda econòmica per realitzar formació que es fa efectiva de manera molt senzilla mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. En aquest espai obtindrà la informació necessària per poder beneficiar-se d'aquestes ajudes.

1. Calcular el seu crèdit

Per calcular el seu crèdit, haurà de consultar dades que trobarà en l'Imprès de butlletí de cotització a la Seguretat Social (tc1).

Accés al simulador de crèdits

2. Conèixer la normativa que regula les ajudes

El sistema de bonificacions es troba regulat per l'Ordre Ministerial TAS 2307/ 2007 de 27 de juliol, que desenvolupa parcialment el RD 395/2007. Recull el procediment a seguir per a aquest tipus d'ajudes.
Ordre Ministerial TAS 2307/2007

Si desitja consultar alguns aspectes genèrics de l'Ordre Ministerial, pot accedir al resum de la mateixa. No obstant això, li recordem que ha de regir-se pel text íntegre de l'Ordre Ministerial, sent la fi d'aquest document merament orientatiu.

Resumeixen Ordre Ministerial TAS 2307/2007

3. Obtenir el Certificat Digital

La tramitació de les ajudes per a les accions de formació en les empreses, es realitza a través de l'aplicació telemàtica.
Per poder accedir al sistema és necessari estar en possessió del certificat digital de persona jurídica (concretament, de classe 2 CA).

Si és vostè autònom amb assalariats tingui en compte que només podrà accedir al certificat digital de persona física, havent d'acreditar davant la Fundació la situació d'autònom amb assalariats, per tramitar el seu accés a l'aplicació telemàtica.

Guia d'ús i instal·lació Certificat Digital

4. Accedir i donar-se d'alta en l'aplicació telemàtica

La tramitació de les ajudes per a les accions de formació en les empreses, es realitza a través de l'aplicació telemàtica disponible en la web de la Fundació Tripartida (www.fundaciontripartita.org).
Accés a l'aplicació

5. Accedir al manual d'ajuda de l'aplicació

Li aconsellem accedir el manual de l'aplicació i el seu ús com a document de consulta. La informació que conté detalla detalladament el procediment telemàtic. El manual es troba en l'opció "documentació".
Accés al manual d'aplicació

6. Informar a la Representació Legal dels Treballadors

L'empresa haurà de presentar la següent documentació a la RLT (*):

Denominació, descripció i objectius de les accions formatives.

Col·lectius destinataris i nombre de participants.

Calendari previst d'execució.

Mitjans pedagògics.

Criteris de selecció dels participants.

Lloc previst d'impartició.

Balanç de les accions formatives de l'exercici precedent.

(*) Quan l'empresa no tingui RLT serà necessària la conformitat dels treballadors afectats per les accions formatives.

 


 

Acta discrepàncies

Procediment de Mediació (Discrepàncies)

En cas que es mantingués el desacord entre la representació legal dels treballadors i l'empresa respecte a les accions formatives, l'examen d'aquesta discrepància a fi de decidir la conveniència de la mediació sobre la mateixa correspon a la Comissió Paritària.

Enviament a la Comissió Paritària competent de:

Acta de Discrepàncies.

Documentació presentada a la RLT.

Informes emesos per ambdues parts.

7. Comunicar l'inici del curso

Comunicació d'inici de la formació

La comunicació s'haurà de realitzar amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la data de començament de cada grup. (En el cas dels permisos individuals de formació bastarà la seva comunicació abans de l'inici).
S'hauran de comunicar dates, horaris, lloc d'impartició, denominació i continguts de l'acció, modalitat, nombre de participants i relació d'empreses (en la comunicació de finalització no serà admès un nombre de participants superior ni empreses diferents a les notificades en l'inici).

Modificació/cancel·lació de la comunicació d'inici

La cancel·lació del grup o el canvi d'horari, localitat o dates d'impartició, haurà de comunicar-se amb una antelació de 4 dies naturals sobre la data prevista d'inici.

Si el canvi afecta a la data d'inici, hauran de transcórrer 7 dies naturals entre la comunicació de la modificació i el nou inici.

La resta de canvis bastarà amb comunicar-los abans del començament del curs.

8. Realitzar la formació

La durada del curs no pot ser inferior a 6 hores, excepte para cursos vinculats a certificats de professionalitat i mòduls formatius en àrees prioritàries (de 4 a 6 hores): tecnologies de la informació i la comunicació, prevenció de riscos laborals, sensibilització mediambiental i promoció de la igualtat.
La participació dels treballadors no podrà ser superior a 8 hores diàries.

Garantir la gratuïtat de la formació als participants.
L'empresa ha de custodiar els documents de control d'assistència diària dels treballadors al curs.
Control d'assistència, presencial.

En el cas de modalitat a distància, si la formació es realitza durant la jornada laboral:

Control d'assistència, a distància

9. Comunicar la finalització del curs i cost

Comunicació de finalització de grups i participants

L'entitat haurà de notificar la finalització del curs a través de l'aplicació telemàtica, indicant la quantia i el mes en el qual s'aplicarà la bonificació.

La comunicació podrà realitzar-se des de la finalització de l'acció, i en tot cas, abans de la presentació del butlletí de cotització del mes de desembre.

S'haurà de comunicar el llistat de participants que han finalitzat la formació (realització d'almenys el 75% del curs), indicant els que pertanyen a col·lectius prioritaris (dones, treballadors de pimes, majors de 45, treballadors no qualificats, i treballadors amb discapacitat).

Comunicació de costos

Es tindran en compte tres xifres: ajuda o saldo disponible , cost admès i cost màxim financiable .
L'entitat haurà d'emplenar l'import dels costos del grup formatiu: directes (directament relacionats amb la impartició) i associats (costos d'organització, limitats al 25% dels costos directes *bonificables). Aquesta quantitat és el cost admès.

El cost màxim financiable per grup ho determinarà: Mòdul Econòmic Màxim x Hores d'Impartició x Nombre de Participants.

El menor dels tres imports anteriors determinarà el màxim que podrà bonificar-se ("cost màxim *bonificable").
En funció del nombre de treballadors de l'entitat, se li exigirà un determinat cofinançament, diferència entre els costos de formació (inclosos els salarials de treballadors formats en jornada laboral) i les bonificacions aplicades.
Límits que afecten a l'aplicació de la bonificació:

Mòduls econòmics  

Modalitat de formació Nivel de formació
PRESENCIAL BàSIC SUPERIOR
9 euros 13 euros
TELEFORMACIÓ 7,5 euros
A DISTÀNCIA 5,5 euros
MIXTA S'aplicarà el mòdul en funció de les hores presencial, distància o teleformació

 

  • Empreses de 1 a 9 ________ Sense límites de móduls

  • Empreses de 10 a 49 ______ Podrán superar-los en un 10%

  • Empreses de 50 a 249 _____ Podrán superar-los en un 5%

Aportació Privada

Plantilla de l'empresa

Cofinanciació

De 6 a 9 treballadores

0%

De 10 a 49 treballadors

10%

De 50 a 249 treballadors

20%

Més de 250 treballadors

40%

(Els permisos individuals de formació queden exclosos de compliment del cofinançament privat).

Aclariment sobre costos

10. Practicar la bonificació en el butlletí corresponent

L'empresa podrà practicar la bonificació a partir del mes en què finalitzi el grup. En el butlletí de cotització del mes següent o en qualsevol d'ells, fins al butlletí del mes de desembre de l'any en curs. (Les bonificacions corresponents a permisos individuals podran practicar-se a mesura que s'abonin els salaris als treballadors).
Sistema XARXA.- L'import a bonificar s'emplenarà en el segment EDTCA80 casella 763 "Bonificació INEM Formació Contínua" (s'acumula automàticament en la casella 601).

Si el saldo és creditor (l'import a bonificar és superior a la cotització de l'empresa), la TGSS procedirà al seu reemborsament.

En la casella 601 (TC normalitzat) o en el segment EDTCA80 (Sistema XARXA) es traslladarà el concepte "Bonificació o Cost bonificat" emplenat en l'aplicació telemàtica:

Si no emplena el mes i any, no podrà practicar la bonificació, per la qual cosa l'import indicat serà considerat aportació privada.

A través de l'aplicació i, en tot moment, és possible conèixer el crèdit disposat i el que queda disponible.
Una vegada finalitzat l'exercici, es procedirà a comprovar l'exactitud de les bonificacions practicades, així com el compliment de l'aportació privada exigida. Aquesta conciliació de crèdit pot a més veure's afectada per les actuacions de seguiment i control.
 

 
 
Castellón de la Plana - Tel.: +34 901 009 339 - E-mail: info@esni.es- Aviso Legal
Directorio de Centro de estudios www.guiadecursos.com Directorio de Cursos, Masters y Postgrados - ESNI Business School
 

AVISOLEGAL

La información será tratada de forma confidencial y con la ética profesional que establece el código deontológico de Educatio Humanum de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cada vez que rellene un formulario en esta página web, está dando su consentimiento para que sus datos sean incluidos en los ficheros de Educatio Humanum. Además, declara estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercer por escrito a info@educatio-humanum.com o al FAX 901 955 405

 
El sitio www.esni.es utiliza cookies propias para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web. No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee. Encontrará más información en nuestra Política de Cookies. Aceptar cookies Modificar su configuración